THÔNG TIN TỪ HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT QUỸ HỖ TƯƠNG (Gọi tắt là Ban Xét Duyệt)

(Về việc: Thay đổi nhân nhân sự điều hành, tên gọi chức danh)

Ngày 01 và 02/02/2019 thông qua bình bầu từ nội bộ Ban Xét Duyệt với 100% thành viên đồng thuận thay đổi cơ cấu nhân sự và tên gọi của Quản trị và thành viên điều hành Quỹ Hỗ Tương.

Thông tin cũ

Hội đồng xét duyệt bao gồm: 

1.               Ông Đỗ Văn Trắc – Chủ tịch

2.               Ông Đỗ Xuân Trường – Phó chủ tịch

3.               Ông Đậu Đình Tuấn – Thành viên

4.               Ông Nguyễn Đỗ Trường Chinh – Thành viên

5.               Ông Đỗ Phi Long – Thành Viên

 

Ban thư ký & Kiểm soát 

1.               Bà Đỗ Thị Nhung

2.               Ông Đỗ Hải Thủy

 

Thông tin mới áp dụng từ 02/02/2019:

Hội đồng xét duyệt (ban xét duyệt) bao gồm: 

1.               Ông Đỗ Văn Trắc – Cố Vấn kiêm chủ tài khoản

2.               Ông Đỗ Xuân Trường – Phó Ban

3.               Ông Đậu Đình Tuấn (KTS) – Thành viên

4.               Ông Nguyễn Đỗ Trường Chinh – Trưởng Ban

5.               Ông Đỗ Phi Long – Thành Viên

 

Ban thư ký & Kiểm soát 

1.               Bà Đỗ Thị Nhung

2.               Ông Đỗ Hải Thủy

 

Trân trọng !

View